Tag Archives: GPS Tracking

เทคโนโลยี GPS Tracking

ระบบบริหารและติดตามพิกัดตำแหน่งยานพาหนะ จะประกอบไปด้วย เทคโนโลยีระหว่าง GIS และ GPS ใช้งานประกอบกัน (โดยน่าจะนิยามได้ว่าเป็นยิ่งกว่า GPS Tracking เพราะ  GPS Tracking นั้นน่าจะอยู่ในส่วนที่ใช้ในการติดตามเท่านั้นโดยยังไม่มีส่วนของการจัดการการสั่งงานเพิ่มเติมเข้าไปด้วย ซึ่งยานพาหนะจะติดตั้งอุปกรณ์ (GPS Tracker) ซึ่งเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบฝังตัวขนาดเล็กซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนรับสัญญาณดาวเทียม ส่วนที่ใช้สำหรับอ่านค่าเซ็นเซอร์ต่างๆ และส่วนที่ใช้ในการเก็บหรือส่งข้อมูลเช่น Fleet Management GPS Unit Box M2 โดยอุปกรณ์จะรับสัญญาณจากดาวเทียม GPS เพื่อหาตำแหน่งพิกัดของยานพาหนะ ณ เวลานั้น อุปกรณ์ GPS Tracking ในการหาตำแหน่งจะทำการบันทึกการเดินทาง ตำแหน่ง ความเร็ว โดยจะเก็บค่าพิกัดเป็น เป็นองศา จัดเก็บใน memory หรือส่งข้อมูลแบบ online ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง base center ขององค์กรณ์ที่ใช้งานระบบนี้ และจะถูกนำเข้าเพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางด้าน GIS ต่อไป

  1. อุปกรณ์ GPS Box สำหรับติดตั้งในตัวรถ เพื่อทำการระบุตำแหน่งและส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่น ความเร็วรถ, ปริมาณน้ำมัน , ตำแหน่งล่าสุด และอื่นๆ ผ่านระบบ GSM/GPRS มายังแม่ข่ายเพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
  2. โปรแกรม fleet management คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล real-time ที่ได้จากอุปกรณ์บนตัวรถ มาแสดงผลในรูปแบบตำแหน่งแผนที่แบบเคลื่อนไหวและข้อมูลตำแหน่งแบบหลายช่วงเวลา รายงานสรุปเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถนำข้อมูลไปใช้ในระบบสารสนเทศการขนส่งและสารสนเทศทางธุรกิจอื่นๆต่อไป

โดยโปรแกรม fleet management จะมีฟังก์ชันการทำงานหลักได้แก่

ฟังก์ชันค้นหาสถานที่สำคัญ

ฟังก์ชันแสดงแผนที่และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)

ฟํงชั่นแสดงตำแหน่งยานพาหนะ real-time ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว

ฟังก์ชันแสดงผลข้อมูลการเคลื่อนที่ของรถย้อนหลัง

ฟังก์ชันแสดงรายงานการเคลื่อนที่ของรถ อัตราความเร็ว ระยะทาง และเวลาการเคลื่อนที่

ฟังก์ชันแจ้งเตือนการควบคุมพื้นที่การทำงานและความเร็ว

ฟังก์ชันเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานระหว่างยานพาหนะ